Základní informace

Hlavní stránka » O městě » Základní informace

První doložené zmínky o Seči pocházejí z roku 1318, kdy zde měl majetek Věněk ze Seče. V roce 1440 uvádějí historické prameny jméno Jan ze Seče. Zda tito zemani vlastnili celou Seč či jen část nelze prokázat. V roce 1499 je městečko Seč zmíněno jako příslušenství vildštejnského panství, které tehdy král Vladislav II. Jagellonský postoupil do dědičného vlastnictví Mikulášovi mladšímu Trčkovi z Lípy. Trčkové vlastnili panství do roku 1555, kdy je prodali Robmhapům.

V roce 1564 se bratři Albrecht a Václav Robmhápové ze Suché rozdělili o rozsáhlé lichnické panství, k němuž tehdy náleželo i bývalé vildštejnsko. Nově vzniklé panství ohebské, jehož centrem se stala právě Seč, připadlo Václavu Robmhapovi. Panství tehdy tvořila dvě městečka, dva pusté hrady a 33 vesnic. Václav Robmhap nechtěl opravovat zpustlé hrady Oheb a Vildštejn a koupil proto několik poddanských usedlostí v Seči, zřídil v nich dvůr a při něm si postavil sídlo zmiňované poprvé v roce 1577 jako nově vystavěný dům. V roce 1583 prodal Václav Robmhap Seč Albrechtovi Bryknarovi z Brukštejna. Jeho syn, též Albrecht Bryknar, postoupil roku 1596 panství, v té době již nazývané sečským, Karlovi Zárubovi z Hustířan.

Zámek - vstupní portálKarel Záruba z Hustířan přestavěl na počátku 17. století sídlo Robmhapů na renesanční zámek. Zámek byla jednopatrová budova půdorysu písmene L. Vchod do zámku je ozdoben renesančním portálem, okna a dveře budovy byly obloženy dodnes částečně zachovalými renesančními ostěními. Stavba byla ukončena roku 1610, jak o tom svědčí letopočet na vstupním portále.

Zakladatele zámku připomíná erb spojený s erbem jeho manželky Anny, rozené z Valdštejna, který tvoří součást vstupního portálu.

V roce 1628 prodal Jan Záruba z Hustířan městečko Seč s dvorem, zámkem, jedním městečkem a 26 vesnicemi majiteli z Nasavrk Františkovi de Couriers. V roce 1702 spojil František Josef Schönfeld panství sečské s panstvím nasavrckým a sídlem jejich správy se stal sečský zámek, který se tak změnil v kanceláře a úřednické byty. František Josef ze Schönfeldu ani jeho dcera Kateřina, provdaná za Jana Adama Auersperka, nevěnovali údržbě zámku velkou pozornost, takže v tereziánském katastru z roku 1757 je popsán jako polorozbořený.

Z popisu nasavrckého panství z roku 1755 je patrné, že v přízemí tehdy bydlel hlídač a správce dvora, v prvním patře byla kaple a několik neobydlených pokojů pro případný pobyt vrchnosti. Správa panství byla v této době již v Nasavrkách.

ZámekZa Auersperků v druhé polovině 18. století se sečský zámek změnil v hospodářskou budovu, sloužící potřebám přilehlého dvora. Bývala v něm sýpka, skladiště a v 19. století i ovčín. Auersperkům náležel zámek až do roku 1925, kdy se po první pozemkové reformě stal součástí zbytkového velkostatku. V roce 1949 přešel do vlastnictví státu.

V 60.-70. letech 20. století byla z iniciativy MNV zámecká budova opravena. Při opravě byly zachovány a zdůrazněny renesanční architektonické prvky. Dnes jsou v zámku kanceláře obecního úřadu.
V letech 1983-1984 byly zbourány hospodářské budovy podél silnice, čímž zámecká stavba vynikla.

Seč- město a zámek

Seč se nachází asi 16 km jihozápadně od Chrudimi, leží v samotném centru Železných hor. Nadmořská výška 532 m/ m.je na náměstí, nejvyšší kóta, ze které je nádherný výhled do okolí, leží ve výšce 556 m/m. (Hladina přehradní nádrže při plném stavu vody je ve 495 m/m.)

První doložené zmínky o Seči pocházejí z roku 1318 jako majetek Věněk ze Seče. V roce 1440 uvádějí historické prameny jméno Jan ze Seče. V roce 1499 je Seč městečkem.

V polovině 16. století se sečské panství stalo majetkem rodu Zárubů z Hustířan, kteří nechali na místě bývalého poplužního dvora s panským sídlem zbudovat renesanční zámek. Stavba byla dokončena v roce 1610, jak se můžeme dočíst na portále zdobícím původní vchod z nádvoří.

KostelDominantou sídla je na náměstí stojící kostel sv. Vavřince ze 14. stol., v 17. stol.( renesančně přestavěn. V kostele je portálový hlavní oltář z roku 1682 a rokoková kazatelna z konce 17. století. Na místním hřbitově stojí starší, barokně přestavěná kaple sv. Štěpána- původní městský kostel. Od hřbitova je krásný výhled na západní část Železných hor.

V roce 1850 se v Seči narodil profesor Karlovy university fyzik Čeněk Strouhal. Zemřel roku 1923 a je pohřben na zdejším hřbitově. Jeho pamětní desku s reliéfní podobiznou najdete na jeho rodném domě, náměstí Čeňka Strouhala 56.